Photography Portfolio - 70

Sügisleht, Autumn leaf

The image Sügisleht, Autumn leaf was posted online on the 29 September 2012.